YOUNG CHAMPIONS AUCTION 2022

Bekijk heel de veiling collectie

Online YOUNG CHAMPIONS AUCTION : veiling- en verkoopvoorwaarden

 

1.De online veiling wordt georganiseerd door YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV met maatschappelijke zetel te 2280 GROBBENDONK, Troon 22, KBO 0787292283, hierna genaamd ‘YOUNG CHAMPIONS AUCTION’

 

2. Deze veiling- en verkoopvoorwaarden, hierna de “Voorwaarden”, zijn van toepassing bij ieder gebruik van de veilingwebsite van YOUNG CHAMPIONS AUCTION en bij iedere veiling die georganiseerd wordt door YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV

 

3. Om aan een veiling te kunnen deelnemen dient zowel verkoper als koper/bieder zich vooraf te registreren op www.youngchampions.auction Door ondertekening van het registratieformulier verklaart de verkoper en de koper/bieder uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, deze te begrijpen, te aanvaarden en er een exemplaar van te bezitten.

 

4. De Voorwaarden maken samen met de desgevallende koopovereenkomst de integrale overeenkomst tussen verkoper en koper/bieder uit, hierna de “Overeenkomst”. De Overeenkomst geeft het akkoord tussen partijen volledig en uitsluitend weer met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen partijen.

 

5.  YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV biedt aan partijen enkel een veilingdienst aan en wordt op geen enkel ogenblik partij aan de Overeenkomst, noch verbindt zij zich op enige wijze ooit in naam en/of voor rekening van verkoper of koper/bieder, tenzij het gaat om verkoop van paarden die haar eigendom zijn in welk geval YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV als verkoper partij is bij de koopovereenkomst die tot stand komt.

 

 

6.  Verkoper verbindt er zich toe aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV minimaal 8 weken voor aanvang van de desbetreffende veiling professionele foto’s en video’s aan te leveren.  Dit wordt dan met de verkoper gecommuniceerd voorafgaand aan de veiling. Omschrijving van een te koop aangeboden kavel, hierna de “Kavel”, gebeurt op basis van de door verkoper verstrekte informatie en derhalve op “best weten”-basis waarbij YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV zelf geen kennis heeft van de Kavel noch van eventuele, al dan niet beperkte, rechten van derden, lasten of beslagen eraan verbonden.

 

7. Elk lot wordt geveild in de staat waarin het verkeert op het ogenblik van de veiling.  Voorafgaand aan de veiling zijn de paarden medisch gekeurd en worden er radiografieën genomen.

 

8. Elk bod wordt geacht te zijn gedaan in eigen naam en voor eigen rekening; de koper/bieder verbindt zich door het uitbrengen van een bod tot betaling van het geboden bedrag, hierna “Toewijzingsbedrag”, behoudens navolgend hoger bod. Elk bod en elke betaling geschiedt louter en exclusief in euro.

 

9. YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV vermeldt op haar website voor elke veiling per lot een indicatieve sluitingstijd. Deze wordt automatisch met 5 mintuten verlengd indien tijdens de laatste 5 minuten voor sluitingstijd op het desbetreffende lot een hoger bod uitgebracht wordt waardoor op dat ogenblik een nieuwe sluitingstijd wordt bepaald.

 

10. Verkoper en koper/bieder weten, erkennen en aanvaarden de bijzondere omstandigheden die bij een online veiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen en waarvoor YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV geen enkele garantie geeft of verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid opneemt.

 

11. Elk lot wordt bij sluitingstijd toegewezen aan de uitbrenger van het hoogste bod, hierna de “Koper”, tegen het Toewijzingsbedrag dat onmiddellijk verschuldigd is.  Bij gebreke aan betaling door Koper binnen de zeven dagen na toewijzing is koper een intrest van 5% per dag op het toewijzingsbedrag verschuldigd.  Verkoper heeft in dit geval ook het recht om de koop te laten ontbinden met betaling door koper van een forfaitaire schadevergoeding van 50% exclusief BTW op het toewijzingsbedrag, dan wel de gedwongen betaling na te streven waarbij bovenop de toewijzingsprijs meer intresten een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de toewijzingsprijs door koper zal zijn verschuldigd.

 

12. De Koper ontvangt van YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV een betalingsuitnodiging voor de nettoprijs, die samengesteld is uit het Toewijzingsbedrag verhoogd met 10% ten titel van veilingkost en desgevallend verhoogd met de van toepassing zijnde BTW.

 

13. Verkoper is aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV  een commissievergoeding verschuldigd van 10% op het Toewijzingsbedrag bij verkoop aan een derde of bij terugkoop boven het minimum afgesproken verkoopbedrag dat voorafgaand aan de veiling tussen verkoper en YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV zal worden vastgelegd.  Bij terugkoop onder het voormelde afgesproken minimum bedrag zijn er geen veilingkosten verschuldigd aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV zoals bepaald in artikel 16 van onderhavige veilingvoorwaarden.

 

14. Van zodra YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV integrale betaling van de Koper heeft ontvangen, stort zij het aan de verkoper toekomend deel daarvan, zoals supra beschreven, aan deze door.

 

15. Indien de verkoper Btw-plichtig is, verbindt deze er zich toe aan de Koper een factuur te bezorgen binnen de zeven dagen nadat de integrale betaling zoals voorzien in artikel 12 van onderhavige veilingvoorwaarden door de koper aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV is voldaan.

 

16. Ingeval de verkoper het lot terugkoopt van de Koper tegen een terugkoopprijs lager of gelijk aan de bepaalde minimumprijs is verkoper aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV geen commissievergoeding verschuldigd. Ingeval de terugkoop door verkoper gebeurt tegen een terugkoopprijs hoger dan de bepaalde minimumprijs is deze aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV een commissievergoeding verschuldigd van 10% op de terugkoopprijs.  De minimumprijs wordt per lot tussen YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV en de verkoper vastgelegd voorafgaand aan de veiling.

 

17. De eigendom van het lot gaat over op de Koper bij ontvangst van diens betaling aan YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV .

 

18.  Er is voor de Koper geen herroepingsrecht.  Voor wat betreft particuliere kopers is de uitzondering van artikel VI, 53, 11° WER van toepassing.  Indien er toch sprake zou zijn van een herroepingsrecht kent de termijn van veertien dagen een aanvang vanaf de toewijzing zoals bepaald onder artikel 11 van onderhavige veilingvoorwaarden.

 

19. Ophaling van het lot door Koper bij verkoper is pas mogelijk na ontvangst van integrale betaling van zowel verkoper als koper.  De modaliteiten van ophaling worden rechtstreeks tussen verkoper en Koper bepaald doch transport- en/of leveringskosten zij steeds volledig ten laste van Koper.

 

20. De draagmerrie dewelke het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft eigendom van de verkoper en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht aan de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd.  Als de verkoper dit wenst, kan hij een waarborg vragen aan de koper voor het gebruik van de draagmerrie, de prijs van de waarborg wordt per lot/embryo beschreven bij de informatie.  Deze waarborg wordt terugbetaald aan de koper wanneer de draagmerrie in goede staat wordt teruggebracht aan de verkoper.  De verkoper is niet meer verantwoordelijk voor de gezondheid van de draagmerrie en haar ongeboren veulen na de verkoop van het embryo.  Indien de draagmerrie komt te overlijden, dient de koper dit meteen te melden aan de verkoper en een veterinair attest van overlijden over te maken aan de verkoper.

Indien vermeld bij het lot/embryo dient het veulen de suffix van de stal van de verkoper te dragen.

 

 

21. In geval van export zal de koper binnen de 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door de koper verschuldigd zijn van BTW.

 

22. Biedingen info:

 

Sportpaarden starten vanaf  15.000 Euro

Jonge paarden starten vanaf  7.500 Euro

Embryo’s starten vanaf 5.000 Euro

 

 

Per 500 Euro tot 10.000 Euro

Per 1.000 Euro vanaf 10.000 Euro tot 20.000 Euro

Per 2.000 Euro vanaf 20.000 Euro tot 50.000 Euro

Per 5.000 Euro vanaf 50.000 Euros

 

23. De aansprakelijkheid van YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV jegens verkoper, Koper en bieder is beperkt tot hetgeen in de Voorwaarden is geregeld en is sowieso altijd beperkt tot de waarde van het desbetreffende lot.

 

24. YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele druk- of tikfouten op haar website en/of online-catalogus.

 

25. YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV garandeert evenmin de correctheid van de identiteit van de bieder/Koper. Zij is niet verantwoordelijk voor het achterhalen van de in voorkomend geval correcte identiteit noch voor eventuele wanbetaling van de Koper.

 

26. Elke discussie en/of geschil tussen verkoper en Koper/bieder dient exclusief tussen hen geregeld te worden. YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV kan en mag hierin niet tussenkomen.

 

27. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koper/bieder en/of verkoper en/of YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

28. Voor alle geschillen die ontstaan, verband houden met of voortvloeien uit de rechtsbetrekkingen tussen Koper/bieder en/of verkoper en/of  YOUNG CHAMPIONS AUCTION BV zijn uitsluitend de rechtbanken van ANTWERPEN, België bevoegd.

 

29. De Nederlandstalige versie van onderhavige voorwaarden prevaleert op alle andere versies, van wiens hand ook.

 

30. Iedere bepaling van de Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en laat de toepassing van het overige  deel van de Voorwaarden ongemoeid.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie